OPOZORILO: Z registracijo, prijavo oz. z uporabo portala se strinjate s splošnimi pogoji uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev spletne strani Na trati. Če se s temi pogoji ne strinjate, registracija oz. prijava ni možna, uporabo portala pa vam odsvetujemo.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev (v nadaljevanju: pogoji) uporabe spletne strani Na trati (v nadaljevanju: spletna stran) se nanaša na pogoje uporabe storitev plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev na spletni strani ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani.

Ponudnik spletne strani si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez predhodnega obvestila.

Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovili najboljšo možno izkušnjo, spletno stran neprestano posodabljamo. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja spletna stran, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu uporabniku.

2. DEFINICIJE POJMOV

Splošni pogoji veljajo za spletno stran (www.natrati.com).

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletne strani je Bujaka, Janez Hercog s.p., Center 124, 2393 Črna na Koroškem (v nadaljevanju ponudnik).

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno stran in ga na kakršen koli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik).

Uporabnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo omenjenih storitev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletni strani.

Uporaba spletne strani se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

AVTORSKE PRAVICE

Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na spletni strani dovoljuje podjetju Bujaka, Janez Hercog s.p. javno objavo na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja Bujaka, Janez Hercog s.p. in njej povezanih pravnih oseb in dovoljuje, da si katera koli tretja oseba na spletni strani vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Bujaka, Janez Hercog s.p. ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletni strani, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

Znamke, ki se pojavljajo na spletni strani, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Bujaka, Janez Hercog s.p. oziroma njene povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

3. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI 

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletne strani zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do spletne strani. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višji sili.

4. NAČIN DOSTOPA

Uporaba in dostop do spletne strani sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 11. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin spletne strani na posamezno geslo.

Način dostopa do plačljivih vsebin je tak, kot je določen v navodilih na spletne strani. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi servisa plačljivih vsebin bo ponudnik vsebin sproti objavljal na spletni strani.

5. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo plačljivih in brezplačnih vsebin objavljenih na spletni strani ni starostnih omejitev.

Rezervacija nastanitve je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakor koli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršne koli nezakonite namene.

Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.

DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na spletni strani.

6. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki naj uporabljajo storitve v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in pogoji za uporabo storitev.

7. MODERIRANJE

Komentiranje na spletni strani je moderirano in deluje v skladu s pravili, ki določajo njihovo objavo.

Komentiranje člankov ni avtomatsko, pač pa je odločitev o omogočanju komentarjev pri posameznih člankih izključno v pristojnosti uredništva. V določenih primerih je komentiranje člankov tako onemogočeno.

Pogoj za oddajo komentarja je registracija/prijava.

7. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti kot ponudnik vsebin ne prevzemamo odgovornosti.
 • Ponudnik ni odgovoren za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
 • Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik.
 • Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Kbps.
 • Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.
 • Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletni strani, katere avtorji so uporabniki spletne strani.
 • Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video.
8. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:
 • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
 • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
 • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
 • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi.
9. REKLAMACIJE

Ponudnik vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

Vse reklamacije, povezane z delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

10. KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do plačljivih (tudi če so plačali storitev) in brezplačnih vsebin spletne strani.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani portala s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov info@natrati.si ali pisno na naslov Bujaka, Janez Hercog s.p., Center 124A, 2393 Črna na Koroškem.

11. SPREMEMBE

Ponudnik vsebin obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo portala. Sicer pa z vstopom na spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.