Ta Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih med uporabo zbira od vas spletna stran https://natrati.com (v nadaljevanju: spletna stran). Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče navedeno spletno stran (v nadaljevanju: uporabnik).

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, ki ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov ter veljavna slovenska zakonodaja glede varstva osebnih podatkov je Bujaka, Janez Hercog s.p. (v nadaljevanju: upravljavec).

1. OSEBNI PODATKI

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Upravljavec, skladno z nameni opredeljenimi v tej Politiki zasebnosti, zbira naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek;
 • email;
 • telefonska številka;
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletne strani (IP naslov, datumi in ure obiskov spletne strani, obiskane strani oz. URL-ji, čas zadrževanja na posamezni strani, skupni čas obiska spletne strani, ipd.);
 • podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek računa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;
 • podatke o tem kateri operacijski sistem ter brskalnik uporabljate in jezik brskalnika;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda upravljavcu ob zahtevi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.

Določene podatke pridobivamo tudi s pomočjo piškotkov. Piškotki so majhne datoteke, ki se preko spletnega brskalnika naložijo na vaš računalnik, ko vstopite na spletno stran. Piškotki nam pomagajo izboljšati spletno stran in vašo izkušnjo s spletno stranjo. Za podrobnosti glede piškotkov prosim preberite našo Politiko piškotkov.

2. NAMEN IN PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec zbira in obdeluje vaše osebne podatke na podlagi privolitve posameznika (naročilu izdelkov) ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima upravljavec za obdelavo zakoniti interes. Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj in samo v namen za katerega so bili posredovani in zbrani.

Šteje se, da z oddajo povpraševanja ali vprašanja na naši spletni strani soglašate s tem, da vam odgovorimo na vaš elektronski naslov ter da vam na elektronski naslov posredujemo informacije glede naših izdelkov. Iz seznama prejemnikov elektronskih sporočil se lahko odjavite preko elektronske pošte na naslov info@natrati.com.

Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali ter zaprosili za vašo predhodno pisno privolitev.

2.1. OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONA IN POGODBENIH ODNOSOV

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe z upravljavcem ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke. V kolikor osebnih podatkov ne zagotovite, z upravljavcem ne morete skleniti pogodbe, prav tako pa upravljavec ne more dobaviti izdelkov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

2.2. OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONITEGA INTERESA

Upravljavec lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si upravljavec prizadeva, razen kadar na takimi interesi prevladujejo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

2.3. OBDELAVA NA PODLAGI VAŠEGA SOGLASJA

Upravljavec zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke tudi za naslednje namene, kadar za to podate soglasje:

 • pošiljanje komercialnih ponudb in drugih vsebin preko elektronske pošte, kadar za to ni druge podlage in ste s tem soglašali;
 • vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z upravljavcem.
3. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve.

Obveščamo vas, da lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi osebnimi podatki zaupamo našim poslovnim partnerjem (pogodbenim obdelovalcem), ki lahko zaupane osebne podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila, kot je določeno v pisni pogodbi ali drugem pravnem aktu, ter skladno z nameni, določenimi v tej Politiki zasebnosti. Posredovane podatke omenjeni partnerji skrbno varujejo ter jih ne uporabljajo za lastne namene. Pogodbeni obdelovalci so posredovane osebne podatke dolžni uporabljati le za izvrševanje svojih obveznosti, kot je to določeno v pisni pogodbi ali drugem pravnem aktu.

Vaše podatke lahko posredujemo tretjim le v primeru, če je to nujno potrebno za zagotovitev skladnosti poslovanja upravljavca z zakoni in drugimi pravno zavezujočimi akti ali če to od nas zahteva pristojen državni organ.

4. HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za izpolnitev vaših naročil, preveritev vaših plačil in izpolnitev drugih obveznosti upravljavca in/ali vaših obveznosti, ipd.).

Tiste osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi zakona, upravljavec hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, upravljavec hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani upravljavec podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, upravljavec hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Upravljavec take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

5. PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV

V skladu s Splošno uredbo ima posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

 • Zahteva lahko informacije o tem, ali imamo njegove osebne podatke in, če je tako, katere podatke imamo ter na kakšni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo.
 • Zahteva lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar mu omogoča, da prejme kopijo osebnih podatkov, ki jih ima podjetje ter preveri, ali jih podjetje obdeluje zakonito.
 • Zahteva lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov.
 • Zahteva lahko izbris svojih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavlja svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave.
 • Ugovarja lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se podjetje sklicuje na zakoniti poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani s posameznikovim posebnim položajem; posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati, če podjetje obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja.
 • Zahteva lahko omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov, na primer, če posameznik želi, da podjetje ugotovi točnost ali da se preverijo razlogi za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov.
 • Zahteva lahko prenos svojih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo.
 • Prekliče lahko privolitev oziroma soglasje, ki ga podal za zbiranje, obdelavo in prenos svojih osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da je umaknil svojo privolitev, bo podjetje prenehalo obdelovati osebne podatke za namene, ki jih prvotno sprejel, razen če podjetje nima druge zakonite pravne podlage za to, da to stori zakonito.

Če želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti na info@natrati.com ali z redno pošto na naslov podjetja. Dostop do posameznikovih osebnih podatkov in uveljavljene pravic je za posameznika brezplačno. Vendar pa lahko podjetje zaračuna razumno plačilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko podjetje zahtevo tudi zavrne.

V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bo morebiti moralo podjetje od vas zahtevati določene informacije, ki mu bodo pomagale pri potrditvi identitete posameznika, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Če ima posameznik kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko vedno obrnete na naše podjetje preko elektronske pošte na info@natrati.com ali z redno pošto na naslov podjetja.

6. SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Upravljavec si pridružuje pravico, da Politiko zasebnosti po potrebi občasno prilagodi dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Prav tako vas bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani, po elektronski pošti). Datum zadnje Politike zasebnosti je zapisan v dokumentu.